مرور ویدئو

ویدئو

پشت بازو سیم کش طنابی/ Rope Pressdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیم کش، دستگیره طنابی نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و…

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس/ One Arm Reverse-Grip Tricep Pushdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیمکش نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی و متوسط بهترین…

پرس سینه دست جمع اسمیت / Smith Machine Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و اسمیت نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…

پرس سینه دست جمع/ Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و هالتر نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…

پرس سینه مچ برعکس/ Reverse Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سربازویی گروه عضلات ثانویه:سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و هالتر نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی / ترکیبی نوع نیرو: فشار سطح تجربه:…

پشت بازو سیم کش ایستاده/ Tricep Cable Pushdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیم کش نوع تمرین: قدرت نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی و متوسط…

پشت بازو هالتر خوابیده/ Lying Tricep Extension

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: هالتر و نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی/ ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و متوسط…

پشت بازو دمبل خوابیده / Lying Dumbbell Tricep Extension

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل و نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و متوسط بهترین…

پشت بازو پارالل / Tricep Parallel Dip

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: عضلات سینه، سرشانه و ساعد نوع تمرین: مقاومتی تجهیزات مورد نیاز: وزن بدن نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی…

قفسه سینه کراس اور / Cable Crossover

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سینه گروه عضلانی اصلی: بخش میانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی نوع تمرین: کششی تجهیزات مورد نیاز: دستگاه کراس اور نوع حرکت: ایزوله (مجزا) نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی…