جلوبازو سیمکش / Biceps Cable Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه:  دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: سیمکش نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی…

جلوبازو هالتر لاری / EZ-Bar Preacher Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: بازویی قدامی، ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز:هالتر خم EZ، نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش(دوطرفه) سطح تجربه:…

جلوبازو دمبل چکشی / Dumbbell Hammer Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز:دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام حرکت:…

جلو بازو هالتر ایستاده / Barbell Biceps Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: بازویی قدامی، دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: هالتر نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح…

جلوبازو سیمکش تمرکزی / Cable Concentration Curls

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام…

جلوبازو دمبل تمرکزی / Dumbbell Concentration Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام…

جلوبازو دمبل میز شیبدار / Incline Dumbbell Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: میز شیبدار ، دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی:…

پشت بازو سیم کش طنابی/ Rope Pressdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیم کش، دستگیره طنابی نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و…

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس/ One Arm Reverse-Grip Tricep Pushdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیمکش نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی و متوسط بهترین…

پرس سینه دست جمع اسمیت / Smith Machine Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و اسمیت نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…