مرور برچسب: chest

chest

قفسه سینه کراس اور / Cable Crossover

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سینه گروه عضلانی اصلی: بخش میانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی نوع تمرین: کششی تجهیزات مورد نیاز: دستگاه کراس اور نوع حرکت: ایزوله (مجزا) نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی…

قفسه سینه (فلای) دمبل / Dumbbell Flye

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سینه گروه عضلانی اصلی: بخش میانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی نوع تمرین: قدرتی/ کششی تجهیزات مورد نیاز: هالتر، نیمکت تخت. نوع حرکت: ایزوله (مجزا) نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه:…

پلاور دمبل / Dumbbell Pullover

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: دندانه ای قدامی، بین دنده ای، پشتی بزرگ. گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، سینه ای و دلتوئید. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: دمبل، نیمکت شیبدار نوع حرکت: ترکیبی نوع…

پرس زیر سینه دمبل / Decline Dumbbell Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: بخش پایینی سینه ای بزرگ (سر جناغی) گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، دلتوئید قدامی. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: دمبل، نیمکت شیبدار نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار…

پرس بالاسینه هالتر / Incline Barbell Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: بخش فوقانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، دلتوئید قدامی. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: هالتر، نیمکت شیبدرا. نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار (دو طرفه)…

پرس سینه هالتر / Barbell Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، دلتوئید قدامی. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: هالتر، نیمکت تخت نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه:…