مرور دسته بندی: آموزش حرکات

آموزش حرکات

بررسی دقیق حرکات تمرینی ویژه هر عضله، نحوه صحیح اجرای حرکت، شرح نحوه بکارگیری تکنیک های مورد نیاز در جهت دستیابی به حداکثر فشار بر روی عضلات در زمان انجام حرکت و جلوگیری از بروز آسیب دیدگی در زمان تمرین.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.

جلوبازو دمبل چکشی / Dumbbell Hammer Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز:دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام حرکت:…

جلو بازو هالتر ایستاده / Barbell Biceps Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: بازویی قدامی، دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: هالتر نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح…

جلوبازو سیمکش تمرکزی / Cable Concentration Curls

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام…

جلوبازو دمبل تمرکزی / Dumbbell Concentration Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام…

جلوبازو دمبل میز شیبدار / Incline Dumbbell Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: میز شیبدار ، دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی:…

پشت بازو سیم کش طنابی/ Rope Pressdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیم کش، دستگیره طنابی نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و…

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس/ One Arm Reverse-Grip Tricep Pushdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیمکش نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی و متوسط بهترین…

پرس سینه دست جمع اسمیت / Smith Machine Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و اسمیت نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…

پرس سینه دست جمع/ Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و هالتر نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…

پرس سینه مچ برعکس/ Reverse Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سربازویی گروه عضلات ثانویه:سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و هالتر نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی / ترکیبی نوع نیرو: فشار سطح تجربه:…