مرور دسته بندی: بدنسازی مبتدی

بدنسازی مبتدی

مباحث ویژه و بشدت تخصصی برای شروع موفق بدنسازی،نحوه برنامه ریزی و انتخاب اهداف منطبق با شرایط موجود، بهمراه معرفی و شرح کامل پیش نیاز های تمرینی برای بدنسازانی که در ابتدای راه قرار دارند.