مرور دسته بندی: آموزش حرکات بانوان

آموزش حرکات بانوان

آموزش اصول تمرین با وزنه، نحوه استفاده از تجهیزات ورزشی، آشنایی با گروه های عضلانی هدف و بخش ویژه تکنیک های مربی در جهت اعمال فشار حداکثری بر روی عضله یا گروه های عضلانی خاص بدون بروز آسیب دیدگی.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.