مرور دسته بندی: آموزش حرکات بانوان

آموزش حرکات بانوان

آموزش اصول تمرین با وزنه، نحوه استفاده از تجهیزات ورزشی، آشنایی با گروه های عضلانی هدف و بخش ویژه تکنیک های مربی در جهت اعمال فشار حداکثری بر روی عضله یا گروه های عضلانی خاص بدون بروز آسیب دیدگی.